مناقصات89
عملیات گابیون بندی حوزه آبخیز زالیان شهرستان شازند.
21 فروردين 1397 ساعت 10:1
فروش چین اول یونجه علوفه ای ایستگاه تولید بذر چقاء شهرستان اراک.
12 شهريور 1396 ساعت 9:33
عملیات سنگ و ملات حوزه آبخیز گلچشمه شهرستان محلات
10 شهريور 1396 ساعت 9:23
تولید و نگهداری نهال در نهالستان به صورت مشارکتی
29 مرداد 1396 ساعت 8:41
آگهي مزايده نوبت اول طرح بهره برداري محصول باریجه در سال 1396
10 ارديبهشت 1396 ساعت 8:32
آگهي مزايده نوبت اول
قطعه دوم طرح بهره برداري باریجه امجک شهرستان تفرش
11 خرداد 1394 ساعت 10:41
آگهي مزايده نوبت اول
کتیرا دو خواهران شهرستان شازند وکتیرا قیاپا شهرستان خمین
11 خرداد 1394 ساعت 10:22
اداره كل منابع طبيعي استان مركزي در نظر دارد با توجه به ماده 79- قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 و ماده دوم آيين نامه اجرايي مواد 26 و 27- قانون و مقررات مالي – اداري جهاد سازندگي مصوب سال 1373 هيات محترم وزيران ، بهره برداري از محصول کتیرا را بصورت مزايده با شرايط زير واگذار نمايد :
12 خرداد 1393 ساعت 10:4
اداره كل منابع طبيعي استان مركزي در نظر دارد با توجه به ماده 79- قانون محاسبات عمومي كشور مصوب سال 1366 و ماده دوم آيين نامه اجرايي مواد 26 و 27- قانون و مقررات مالي – اداري جهاد سازندگي مصوب سال 1373 هيات محترم وزيران ، بهره برداري از محصول باریجه را بصورت مزايده با شرايط زير واگذار نمايد :
12 خرداد 1393 ساعت 9:50
   
آرشيو اخبار
از تا